தொடர்: காட்சிகள் நகர்கின்றன; கனவுகள் சிதைகின்றன

A Series on aesthetics and issues of Tamil cinema.