தொடர்: காந்த முள் - தமிழ் மகன்

எழுத்தாளர் தமிழ் மகன் பிறந்த வருடமான 1964ல் துவங்கி ஒவ்வொரு ஆண்டும் சரித்திரத்திரத்தின் பக்கங்களை திரும்பிப்பார்க்கும் ஒரு முயற்சி)